Zemřela doc. PhDr. Hana Vodičková, CSc.

Teprve v listopadu 2017 se SKIP dozvěděl, že dne 19. května 2016 zemřela doc. PhDr. Hana Vodičková, CSc., významná pedagožka a vědecká pracovnice oboru knihovnictví.

Hana Vodičková, rozená Sládečková, se narodila 20. listopadu 1932 v Mladé Boleslavi. Knihovnictví začala studovat na Filologické fakultě v Praze, nejprve ve dvouletém kurzu knihovnictví (tzv. Drtinův kurz) a v roce 1956 dokončila na této fakultě univerzitní vzdělání formou dvouoborového studia knihovnictví a čeština. Již v době svého univerzitního studia začala vyučovat knihovnictví, a to popis dokumentů a katalogizaci informačních pramenů.

Doktorát z filozofie získala v roce 1968 na základě příslušných rigorózních zkoušek a za disertační práci věnovanou katalogizaci, a to na Fakultě osvěty a novinářství, kam byl v té době obor knihovnictví přesunut.

Docentkou pro obor vědecké informace a knihovnictví byla jmenována v roce 1983 na základě habilitační práce s názvem Identifikace dokumentů. V té době se obor opět stal součástí předmětů vyučovaných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

O rozsahu pedagogické činnosti doc. Vodičkové v oboru svědčí nejen její vysokoškolská učebnice Identifikace dokumentů (1982), ale i fakt, že v katalogu Univerzity Karlovy je uvedeno téměř sto diplomových prací, které vedla.

Do důchodu odešla 1. ledna 1989, dále se však věnovala vědecké, odborné i pedagogické činnosti v oboru knihovnictví a vědecké informace. Učila zejména v rekvalifikačních kurzech organizovaných Národní knihovnou, Státní technickou knihovnou, Českým svazem vědeckotechnických společností nebo Akademií věd, kde učila identifikaci dokumentů a jejich katalogizaci.

Ve své vědecké a odborné činnosti se dále věnovala terminologickým otázkám oboru, na kterých spolupracovala již od 50. let (terminologický slovník, výkladová terminologická databáze, terminologické semináře), tvorbě českých norem (ČSN), novým mezinárodním trendům v popisu dokumentů a zejména zpracování odborných překladů mezinárodních standardů pro katalogizaci (AACR2R nebo souboru textů k ISBD).

O tom, že pro doc. Vodičkovou nebyl žádný katalogizační problém tak drobný, aby se mu nevěnovala, svědčí mj. skutečnost, že Katalogizační komise SKIP a ČIS pod jejím vedením zpracovala metodickou příručku Záhlaví pro katalogizaci náboženské literatury, aby knihovny zejména teologických a filozofických fakult uměly správně vytvořit korporativní záhlaví a unifikované názvy dokumentů z této oblasti.

Doc. Vodičková zůstane jedním z pedagogů, kteří se významně podíleli na rozvoji českého knihovnictví a na profesním vzdělávání několika generací knihovníků. Stačí si přečíst jména téměř stovky jejích diplomantů.

Čest její památce!

Text vychází především z obsáhlého hesla ve Slovníku českých knihovníků.

Komentáře k článku