Setkání knihovníků Libereckého kraje a jejich ocenění

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje již pošesté udělovala ocenění nejlepším knihovnicím/knihovníkům ve dvou kategoriích – Knihovník/Knihovnice rokuCeloživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.

Ocenění byla slavnostně předána na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci dne 5. prosince 2017 za účasti zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, předsedy SKIP Mgr. Romana Giebische, Ph,D., a široké knihovnické veřejnosti. Předávání se ujaly Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, a PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje.

Ocenění za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získaly Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci a Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2017 se stala Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech.

Miroslava Kohoutová cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získala v kategorii neprofesionální knihovny. Knihovnu v Dětřichově ve Frýdlantském výběžku vede od roku 1967, tedy rovných padesát let. M. Kohoutová je jednou z nejaktivnějších knihovnic Liberecka, je členkou SKIP, pravidelně se účastní akcí SKIP či vzdělávacích akcí v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Skvěle spolupracuje s mateřskou a základní školou, bohatá dokumentace k vybraným akcím je zveřejněna na pravidelně aktualizovaných webových stránkách knihovny. Díky výborné spolupráci se zřizovatelem mohlo v letních měsících roku 2008 dojít k úpravě a  rozšíření prostor knihovny. Rekonstruovaných prostor si však čtenáři dlouho neužili. Dne 7. srpna 2010 postihla Dětřichov včetně knihovny katastrofální povodeň. Činnost knihovny musela být na více než rok přerušena. Část knih a  veškeré zařízení i počítačové vybavení bylo zničeno, voda vzala i kroniky knihovny, které dokumentovaly bohatou činnost minulých let. Provoz knihovny byl obnoven 13. února 2012. Se zahájením činnosti v rekonstruovaných a zcela nově vybavených prostorách byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. V roce 2013 nominovala Krajská vědecká knihovna v Liberci dětřichovskou knihovnu na cenu Knihovna roku 2013 a knihovna obdržela ocenění SKIP za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými službami poskytovanými v rekonstruovaných prostorách navzdory přerušení v důsledku povodní z roku 2010. Neuvěřitelných padesát let za knihovním pultem se zaujetím a obdivuhodnou energií si rozhodně zaslouží naše poděkování.

Květa Vinklátová předávající ocenění Miroslavě Kohoutové
Květa Vinklátová předávající ocenění Miroslavě Kohoutové

Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově
Miroslava Kohoutová z Místní lidové knihovny v Dětřichově

Jaroslava StarcováKrajské vědecké knihovny v Liberci cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získala v kategorii profesionální knihovny. Svou věrnost knihovnické profesi a liberecké knihovně prokázala tím, že od roku 1981, kdy do tehdejší Státní vědecké knihovny v Liberci nastoupila, zde setrvala a na různých pozicích se mnoho let věnovala regionálnímu knihovnictví. Jako krajská metodička působí od roku 2008. Má na starosti všechnu agendu, která souvisí s činností metodika – zejména koordinaci plnění regionálních funkcí, organizaci vzdělávacích akcí pro knihovníky celého regionu, tvorbu statistik, poradenskou a konzultační činnost aj. Její odbornost a vědomosti, ochota se neustále vzdělávat včetně vycházení vstříc novým informačním technologiím, schopnost komunikace a výborné organizační dovednosti z ní činí velmi cenného pracovníka, který po mnoho let utvářel regionální knihovnictví celého kraje. Svou odbornost a vysokou profesionalitu zúročuje také jako členka komise pro soutěž Vesnice roku Libereckého kraje a nově také jako členka celostátní komise pro ocenění Knihovna roku. K tomu všemu ještě třeba zdůraznit, že je pilířem naší regionální organizace SKIP, pro kterou neúnavně a nezištně pracuje více než dvě desítky let, je organizátorem celé řady našich projektů, akcí a aktivit. Navíc už patnáct let vykonává nevděčnou roli hospodáře regionální organizace, bezchybně a zdarma vede naše účetnictví. Ocenění, které bylo Jaroslavě Starcové uděleno, je vyjádřením našeho hlubokého respektu k její práci a úcty k jejím lidským kvalitám.

Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci
Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci

Šárka KalferstováMístní knihovny ve Svijanech titul Knihovnice roku 2017 získala za mimořádně úspěšné vedení místní knihovny. Ve svijanské knihovně se realizuje neobyčejné množství kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, knihovna je živým společenským centrem obce, kterou vyhledávají všechny věkové kategorie. Přestože se zde velmi úspěšně realizují různé přednášky, besedy, dílny a promítání, paní knihovnice nikdy nezapomíná na podstatu našich služeb a velmi intenzivně podporuje projekty zaměřené na čtenářství a připravuje k tomu různé akce, například společná čtení, oceňování nejlepších čtenářů, nocování v knihovně a řadu dalších. Š. Kalferstová se rovněž připojila k ojedinělému projektu Noc literatury (veřejná čtení evropské literatury na atraktivních a běžně nedostupných místech), starším občanům s úspěchem nabídla znovuobjevené oslavy MDŽ. Vymýšlí i další kulturní akce, které se konají mimo knihovnu. Neobejdou se bez ní ani rozsvěcení vánočního stromu, společné zpívání koled, posezení seniorů, vítání občánků, dětské dny či sportovní odpoledne. Pořádá výlety pro děti i seniory, zájezdy do divadel a ujala se i práce kronikářky. Pan starosta Petr Felkner, který ostatně Š. Kalferstovou na ocenění nominoval, zvlášť oceňuje její způsob propojování akcí, na kterých se potkávají senioři s malými dětmi. Obě věkové skupiny se navzájem obohacují – děti se již od útlého věku učí, jak přistupovat k seniorům, jak jim pomáhat a jak s nimi komunikovat a vytvářejí příjemnou a bezprostřední atmosféru. Š. Kalferstová s nadšením a elánem úspěšně buduje ve Svijanech komunitní knihovnu a za to jí patří náš obdiv a uznání.

Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech
Šárka Kalferstová z Místní knihovny ve Svijanech

Blanka Konvalinková předávající ocenění Šárce Kalferstové
Blanka Konvalinková předávající ocenění Šárce Kalferstové

Květa Vinklátová, Petr Felkner a Šárka Kalferstová
Květa Vinklátová, Petr Felkner a Šárka Kalferstová

Po chvílích slávy, oceňování a odměňování došlo i na odborný program. Letos jsme si pozvali Mgr. Romana Giebische, Ph.D., vedoucího oddělení vzdělávání v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Ve svém příspěvku představil hlavní projekty, které SKIP pro knihovny připravuje, podporuje a organizačně zajišťuje, například již tradiční projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka nebo nový projekt S knížkou do života (Bookstart).

Po přestávce následoval blok Inspirace z našich knihoven – portál Knihovny.cz uvedla a možnosti jeho využití knihovníky i uživateli přiblížila Jaroslava Starcová, novinky v oblasti elektronických služeb Krajské vědecké knihovny v Liberci představila PhDr. Dana Petrýdesová. Akviziční portál jako nový nástroj pro doplňování knihovního fondu pak prezentoval Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Tradiční blok Ze zahraničních knihoven byl obohacen vyprávěním PhDr. Ludmily Sýkorové, která přítomným přiblížila dojmy, zážitky a nové inspirace ze slovinských knihoven, kam směřovala letošní studijní cesta SKIP. Fotografie z příjemného dne, jehož součástí byla i mikulášská nadílka, najdete na serveru Rajče.net.

Autorkami fotografií jsou Dana Petrýdesová a Jaroslava Starcová z Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Komentáře k článku