Sekce vzdělávání v roce 2017

Sekce vzdělávání, která je jedním z odborných orgánů SKIP, si klade za cíl organizovat vzdělávací aktivity pro odbornou knihovnickou veřejnost v ČR, organizovat semináře, konference, workshopy a další akce zaměřené na problematiku dalšího vzdělávání knihovníků, koordinovat a integrovat vzdělávací aktivity pro knihovníky v ČR, zlepšovat přístup k informacím o kontinuálním odborném vzdělávání pro nejširší odbornou veřejnost, tvořit standardy v oblasti kontinuálního odborného vzdělávání a systému evaluace vzdělávacích akcí, podporovat distanční formy vzdělávání a postupně naplňovat Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků.

V roce 2017 na realizaci aktivit Sekce vzdělávání spolupracovalo přibližně třicet odborníků. Uskutečnila se dvě jednání členů sekce, a to 23. června a 4. prosince 2017.

V souladu se svými cíli se Sekce vzdělávání věnovala především:

  • naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků;
  • závěrům z průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven a z toho vyplývajícím návrhům na opatření v oblasti vzdělávání (viz zprávu z průzkumu na portálu Informace pro knihovny);
  • vzdělávacím akcím pro knihovníky na celostátní i regionální úrovni;
  • rekvalifikačním knihovnickým kurzům, které probíhají v Praze (v Národní knihovně ČR), v Brně (v Moravské zemské knihovně) a nově v Ostravě (v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě);
  • porovnání kurzů typu knihovnické minimum, které nabízí šest knihoven v ČR (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Moravská zemská knihovna, Městská knihovna Prostějov, Městská knihovna Ostrov a Městská knihovna Jaroměř);
  • návrhům na inovační kurzy v souvislosti s Národní soustavou povoláníNárodní soustavou kvalifikací;
  • tématům vhodným pro vzdělávání metodiků (chybí nabídka vzdělávání pro krajské metodiky) a manažerů (na rok 2018 připravil SKIP projekt věnovaný právě vzdělávání manažerů, žádost o dotaci na jeho realizaci byla podána do programu Knihovna 21. století);
  • návrhům na změny v dotačním programu VISK 2 (ty se bohužel na Ministerstvu kultury ČR zatím nepodařilo prosadit).

V roce 2018 se Sekce vzdělávání bude věnovat zejména přípravě inovačních kurzů pro typové pozice z Národní soustavy povolání a naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Bude se rovněž snažit svou činností podpořit otevření rekvalifikačních kurzů i v dalších knihovnách.

Pokud Vás zajímá problematika knihovnického vzdělávání a dosud nejste členy Sekce vzdělávání, můžete kontaktovat předsedu sekce Mgr. Romana Giebische, Ph.D., a do sekce se přihlásit.

Komentáře k článku