E-learningový kurz Knihovnické minimum

Dne 11. září 2017 zpřístupnila Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě již 15. běh e-learningového kurzu Knihovnické minimum. Poprvé byl kurz otevřen v dubnu roku 2010 a stále se těší oblibě. Kurz je přístupný na webu kurzy.knihovna.cz, který je součástí portálu Knihovna.cz.

Pro koho je kurz určen

Knihovnické minimum je kurz sestavený pro pracovníky knihoven, kteří nemají odborné knihovnické vzdělání a chtějí si ho tímto způsobem doplnit. Užitečný může být také pro uchazeče o práci v knihovně. Těm pomůže získat povědomí o jednotlivých knihovnických činnostech a základní orientaci v knihovnické problematice. V neposlední řadě je možné využít kurz jako inovativní.

Před samotným zahájením každého běhu je rozesílána nabídka prostřednictvím elektronické konference Knihovna. Díky tomu jsou v kurzu zastoupeni zájemci z celé České republiky. Nejde jen o pracovníky malých knihoven; často se zapojí také zaměstnanci knihoven krajských. Zájem mnohdy převyšuje kapacitu kurzu. Těm, na které se nedostane, je automaticky nabídnuta možnost účastnit se dalšího běhu (a jsou v něm upřednostněni).

Pro přístup do kurzu je důležité vytvořit si elektronický účet na webu kurzy.knihovna.cz. Správce Knihovnického minima poté účet přiřadí do seznamu účastníků, a tím se kurz pro zájemce stává přístupným kdykoliv po celou dobu jeho trvání.

Rozsah, obsah, struktura kurzu

Na úvodní stránce kurzu nalezne účastník základní informace o tom, jak má postupovat při studiu, časový harmonogram e-learningu nebo třeba diskusní fórum, na které může přispět svým dotazem či podnětem ke studiu. V základním přehledu má k dispozici také vstupní test. Ten je dobrovolný a jeho výsledek dá každému účastníkovi odpověď na to, jaké jsou jeho znalosti oboru a zda bude pro něj přínosné kurz absolvovat. V případě 100% úspěchu je totiž pravděpodobné, že danou problematiku ovládá.

Úvodní stránka e-learningového kurzu; v levé svislé liště se zobrazují témata (moduly), které jsou v danou dobu pro účastníky přístupné
Úvodní stránka e-learningového kurzu; v levé svislé liště se zobrazují témata (moduly), které jsou v danou dobu pro účastníky přístupné

Časová dotace celého kurzu je stanovena na 84 hodin. Jde v podstatě o dobu, za kterou by měl být každý účastník schopen prostudovat si materiály, které má prostřednictvím kurzu k dispozici.

Celý kurz je složen z deseti studijních modulů. Každý z nich se zabývá určitou knihovnickou činností (moduly Akvizice knihovního fondu, Stavění a ochrana knihovního fondu, Jmenná katalogizace, Věcná katalogizace, Statistické výkaznictví), oblastí služeb (moduly Výpůjční služby, Referenční a informační služby, Elektronické informační zdroje) nebo třeba otázkou legislativy, knihovnických organizací, ocenění apod. (moduly Právní rámec knihovnických činností a Praktické informace). U každého modulu je uveden jeho tutor, na něhož se mohou účastníci v případě potřeby obrátit.

Jednotlivé moduly jsou zpřístupňovány ve čtrnáctidenních intervalech (podle harmonogramu). Základem každého modulu jsou elektronické přednášky. Jejich doplněním je pak studijní opora ve formátu PDF, která je totožná s obsahem přednášek a účastníci mají možnost si ji vytisknout. Každý modul obsahuje test, který je přístupný vždy čtyři týdny od spuštění. V tomto období musejí studenti test absolvovat. V případě modulů Referenční a informační služby a Elektronické informační zdroje pak vypracují úkol, který se týká tvorby bibliografických citací a zpracování rešerše na zadaná témata. Rovněž úkoly je třeba splnit do čtyř týdnů od jejich zpřístupnění. Úspěšnost každého testu či úkolu je podmíněna minimálně 60% správností. Při splnění této podmínky se účastník stává úspěšným absolventem kurzu a je mu vystaveno osvědčení. To slouží jako doklad pro zaměstnavatele účastníka, že si kurzem doplnil své vzdělání a rovněž pro evidenci vzdělávání za kalendářní rok, kterou si mnohé knihovny u svých zaměstnanců vedou (připomeňme, že počet hodin odborného vzdělávání ročně stanovuje Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb).

Část jedné z přednášek modulu Jmenná katalogizace
Část jedné z přednášek modulu Jmenná katalogizace

Důležité termíny kurzu může účastník sledovat pomocí kalendáře událostí
Důležité termíny kurzu může účastník sledovat pomocí kalendáře událostí

Vzor osvědčení o absolvování kurzu
Vzor osvědčení o absolvování kurzu

Knihovnické minimum a čísla

V úvodu článku bylo řečeno, že v září 2017 byl zpřístupněn již 15. běh kurzu. Za tu dobu se ho zúčastnilo celkem 720 kurzistů, z toho 584 jich úspěšně studium ukončilo (viz graf 1). Některých běhů se zúčastnilo i přes sto kurzistů. V současné době je stanovena kapacita na 30 účastníků na jeden kurz a dává tak tutorům více prostoru pro komunikaci s účastníky.

Graf 1: Počet účastníků a absolventů v jednotlivých bězích kurzu
Graf 1: Počet účastníků a absolventů v jednotlivých bězích kurzu

Součástí každého modulu je také evaluační dotazník, ve kterém mohou účastníci hodnotit např. náročnost konkrétního modulu a také samotného testu či úkolu, formu a obsah studijních textů z hlediska srozumitelnosti, čtivosti a také jejich přínos. Posoudit mohou rovněž časové rozvržení celého kurzu, zda v jeho průběhu došlo k organizačním nedostatkům či jaká byla kvalita komunikace s jednotlivými tutory. V dotaznících je také prostor pro vlastní postřehy, náměty a připomínky. Vyplnění dotazníků je dobrovolné, ve většině případů odpovídá maximálně čtvrtina z celkového počtu kurzistů. Získané odpovědi jsou poté zpracovány a pomáhají k vylepšení celého kurzu po stránce obsahové i organizační.

Závěrem je nutno dodat, že nás těší trvající zájem o e-learningový kurz Knihovnické minimum. I díky němu můžeme přispět k naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků. Právě celoživotní vzdělávání je v dnešní době velmi aktuálním tématem v oblasti rozvoje a práce knihoven.

Autorkou obrazového doprovodu je Petra Ševčíková z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Snímky obrazovky pocházejí ze serveru kurzy.knihovna.cz.

Komentáře k článku