Regionální projekty SKIP Velká Morava v roce 2016

Regionální organizace SKIP Velká Morava si svůj název v roce 2007 nevybrala náhodou. Je „Velká“ nejen svým teritoriálním rozsahem (zahrnuje celý Jihomoravský kraj, část Zlínského kraje, část kraje Olomouckého a část Kraje Vysočina), ale také členskou základnou. Region patří ve srovnání s ostatními mezi největší, a jak se uvádí ve výroční zprávě SKIP za rok 2016, stále se daří získávat nové členy. Ke konci roku evidoval SKIP Velká Morava celkem 299 členů (z toho 159 institucionálních a 140 individuálních). K získávání nových členů napomáhá podpora malých regionálních projektů, do kterých se zapojuje stále více knihoven.

V roce 2014 vyhlásila regionální organizace SKIP Velká Morava ve shodě s Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011–2015 podporu komunitních aktivit zaměřených na propagaci čtení a podporu čtenářství, která se následně stala součástí usnesení vyhlášeného regionální valnou hromadou další programové období. Cílovou skupinou byly obecní a městské knihovny do 1,0 úvazku. Podporu získaly projekty zaměřené na celostátní akce SKIP, zejména Týden knihoven a Den pro dětskou knihu. Byla stanovena maximální částka 4 000 Kč na jeden projekt s tím, že není nutná finanční spoluúčast.

Jak dokládá tab. 1, v roce 2016 podporu požádalo celkem dvacet knihoven. Čtyři knihovny byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí. Z finančních důvodů byly všechny projekty částečně kráceny.

Tab. 1: Počet podaných a schválených projektů v letech 2014 až 2016

Rok Počet podaných projektů Počet schválených projektů Požadavaná částka (v Kč) Schválená částka (v Kč) Počet projektů s krácenými financemi
2014 10 6 35 800 16 800 2
2015 14 10 52 000 23 800 10
2016 20 16 76 000 31 000 16

Přehled všech schválených projektů za loňský rok přináší tab. 2.

Tab. 2: Schválené projekty pro rok 2016

Žadatel Název projektu
Brtnice, kraj Vysočina Setkání s Petrou Braunovou
Březová, Zlínský kraj Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem
Horní Lideč, Zlínský kraj Malování s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Hroznová Lhota, Jihomoravský kraj Beseda s autorkou
Ketkovice, Jihomoravský kraj Do knihovny za kapříkem Metlíkem
Lanžhot, Jihomoravský kraj Léto v knihovně 2016
Lipov, Jihomoravský kraj Cyklus přednášek a čtení
Nivnice, Zlínský kraj Knížky, děti, Vánoce
Nový Hrozenkov, Zlínský kraj Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo
Okříšky, Kraj Vysočina Knihovna jako brána do světa informací
Petrovice, Jihomoravský kraj Seznámení dětí z MŠ s autorkou dětských knih
Šardice, Jihomoravský kraj Historie je detektivka aneb Velikáni za zrcadlem
Velké Karlovice, Zlínský kraj Pojďme spolu do knihovny za knížkami a zábavou
Vlachovice, Zlínský kraj Knihovna Vlachovice – místo k rozšíření obzorů
Vracov, Jihomoravský kraj Den s dětskou knihou
Vrbice, Jihomoravský kraj Aktivní občan, vzdělaný občan

Přínosem projektů je zejména:

  • navázání a prohloubení spolupráce s mateřskými a základními školami,
  • seznámení s regionálními autory,
  • prohlubování zájmu o regionální a lokální historii a současnost,
  • aktivizace dětí (soutěže, workshopy),
  • podpora čtenářství,
  • zvýšení zájmu o aktivity knihovny.

Cílem podpory je umožnit zejména menším knihovnám realizovat aktivity, které by z vlastních prostředků nemohly uskutečnit. Každoročně narůstá počet žadatelů, a tím i počet institucionálních členů. Aby bylo možné podpořit všechny oprávněné žádosti, bylo nutné omezit objem přidělených finančních prostředků na jednu žádost. Od roku 2017 je nejvyšší možná částka z původních 4 000 Kč snížena na 3 000 Kč.

Realizace projektů potvrzuje potenciál knihoven probouzet zejména mezi dětmi a mládeží zájem o čtení a čtenářství a přispívat k rozvoji lokální kultury, vzdělanosti a vzájemného setkávání.

Jedním z přínosů regionálních projektů je propagace činnosti SKIP a získávání nových institucionálních členů. Také v letošním roce se těšíme na nové aktivity knihoven na podporu čtenářství, které v regionu SKIP Velká Morava rádi podpoříme.

Komentáře k článku