Novela legislativy povinného výtisku

V závěru roku 2016 předalo Ministerstvo kultury ČR do Poslanecké sněmovny návrh novely legislativy povinného výtisku. Cílem je, aby i v České republice byla nastavena pravidla pro povinný sběr, zpracování, trvalé uchování a zpřístupnění elektronických publikací, tj. e-knih, e-periodik, webových stránek atd. Povinné odevzdávání (e-depozit) by se mělo vztahovat jak na elektronické publikace, které jsou kopií původní tiskové předlohy, tak i na dokumenty vzniklé pouze v digitální podobě (born-digital). V této souvislosti ministerstvo navrhuje novelu knihovního zákona 257/2001 Sb. a novelu zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995.

Předkládací zpráva uvádí: „Návrh zákona reaguje na technologický rozvoj a vzrůstající počet publikací vydávaných namísto v tištěné podobě pouze elektronicky. Z tohoto důvodu se v zájmu zachování této části kulturního a informačního bohatství pro budoucí generace rozšiřuje povinnost vydavatelů odevzdávat elektronické neperiodické publikace obdobně institutu povinného výtisku tištěné publikace. Právní úprava stanoví, které elektronické publikace budou odevzdávány a rovněž stanoví pravidla pro nakládání s nimi. Předpokládá se jejich odevzdávání Národní knihovně České republiky, která bude pořizovat databázi takto získaných publikací, k níž bude mít přístup zákonem stanovený okruh vybraných knihoven, odpovídající příjemcům tištěných publikací a periodického tisku, přičemž obsah databáze budou tyto knihovny moci dále zpřístupňovat určeným způsobem uživatelům ve svých objektech. V případě elektronicky pořízených publikací určených primárně pro osoby se zrakovým postižením bude jejich příjemcem Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (obdobně jako je tomu již nyní u publikací vydaných slepeckým písmem). Dále se ze stejných důvodů zavádí pro Národní knihovnu České republiky v rámci její hlavní činnosti povinnost provádět sběr vybraných dokumentů volně přístupných v informačním prostředí (web-harvesting), včetně volně přístupného periodického tisku a pravidla pro uchovávání a zpřístupňování takto získaných informací a dokumentů, které budou rovněž obsahem zvláštní databáze.“

Přes negativní stanovisko SKIP a Národní knihovny ČR, které bylo uplatněno v mezirezortním připomínkovém řízení, ministerstvo zcela rezignovalo, aby předmětem povinného odevzdávání byla i elektronická periodika. Důvodem byla neochota ministerstva novelizovat tiskový zákon č. 46/2000 Sb., který řeší povinné odevzdávání periodik. Ministerský návrh tak zůstal na půli cesty. V současné době vyjednává SKIP s několika poslanci, aby je získal pro změnu a doplnění ministerského návrhu. Poslanecká sněmovna je nyní zavalena řadou návrhů zákonů a je možné, že novela legislativy povinného výtisku nebude v tomto volebním období projednána. To by dávalo naději, že nové vedení Ministerstva kultury ČR připraví podstatně kvalitnější řešení novely povinného výtisku.

Komentáře k článku